KÖZSÉGHÁZA


Településképi véleményezési eljárás

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti ható-sági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben meghatározott építési engedélyezési eljárásokat megelőzően.

A településképi véleményezési eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet a Polgármesterhez a településkép védelméről szóló 16/2017 (XII. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

A kérelemhez az építészeti-műszaki dokumentációt mellékelni kell.

A polgármester a kérelem beérkezését követően bekéri a főépítész szakmai álláspontját.

A településképi véleményhez minden esetben csatolni kell, a főépítészi konzultáció eredményét.

A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell:
a) a telepítés településképbe való illesztését,
b) a helyi építészeti érték és építészeti örökség védelmének érvényre juttatását,
c) mai kornak megfelelő és a jövőképet megalapozó építészeti kialakítást,
c) a településrendezési eszközöknek való megfelelést,
d) az épület homlokzatának és tetőzetének kialakítási módját,
e) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit,
f) az építmény takaratlanul maradó és közterületről közvetlenül látható határfelületeinek kialakítási módját és feltételeit, valamint
g) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, mű-tárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító és hirdető-berendezések kialakítását.

Településképi bejelentési eljárás

A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le reklámfelület, önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetén.

A településképi bejelentési eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet a Polgármesterhez a településkép védelméről szóló 16/2017 (XII.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

A településképi bejelentési eljárásban a tevékenység tudomásulvételéről vagy megtiltásáról szóló döntés kialakítása során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni.
a) helyi és magasabb rendű építési jogszabályok,
b) kialakult településszerkezet, telek-szerkezet,
c) a védendő, megtartandó adottságok,
d) a tervezett, távlati területfejlesztési célok,
e) településképi illeszkedés, megfelelőség,
f) területfelhasználás megfelelősége.


A döntés a települési főépítész szakmai álláspontján alapul.

Mellékletek:

Településképi véleményezési kérelem

Kérelem településképi bejelentési eljáráshoz

Az ügyintézés helye és időpontja:

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Településüzemeltetési Osztály


8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Földszint
Telefon: (+36)83/516-000, (+36) 83/516-001, (+36) 83/516-002
Fax: (+36) 83/314-550
Email: muszak@gyenesdias.hu; nanassy.arpad@gyenesdias.hu
hétfő, szerda: 8:00 – 11:45 és 12:15 – 15:30, péntek: 8:00 – 11:00

 

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo