KÖZSÉGHÁZA


 Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre:
Az ügyfél.

Mit kell tennie:
Az At. 50.§-a alapján a név megváltozás iránti kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon, személyesen kell benyújtani bármely polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél, külföldön élő magyar állampolgár esetén az illetékes magyar konzulnál, aki a kérelmet megküldi a központi anyakönyvi szervnek.

Határidők:
A hatóság ügyintézési határideje a 2016.évi CL törvény (a továbbiakban Ákr.) 50. § (2) bekezdése alapján teljes eljárás esetében hatvan nap. Amennyiben fennállnak a sommás eljárás feltételei akkor a hatóság nyolc napon belül hozza meg a döntését.

Benyújtandó okiratok:

Nagykorú kérelmező esetén:

 • személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány vagy útlevél;
 • a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 • születési anyakönyvi kivonat;
 • házas családi állapotú kérelmező esetén házassági anyakönyvi kivonat;
 • a névváltozással érintett házastárs személyes adatai.

Kiskorú kérelmező esetén:

 • a szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes személyes megjelenése személyazonosításra alkalmas okmányokkal;
 • 14. életévét betöltött gyermek megjelenése személyazonosításra alkalmas okmányokkal.

Eljáró szerv:

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Egyéb információk:

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 49.§-a alapján magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – az anyakönyvi szerv engedélyezheti.

A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelmére kiterjed a szülő családi nevét viselő cselekvőképtelen kiskorú gyermek családi nevére is. A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelme és a korlátozottan cselekvőképes kiskorú hozzájárulása esetén terjed ki a korlátozottan cselekvőképes kiskorúra.

Amennyiben a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed.

A magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név felvételét – különös méltánylást érdemlő körülmények kivételével – és a személyhez fűződő jogot sértő családi nevet nem lehet engedélyezni.

Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.

Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha az egyik szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette. Nagykorú gyermeknek minden esetben önálló kérelmet kell előterjesztenie.

Az At. 52.§-a alapján a volt házastársa nevét viselő személy házassági neve a kérelmére megváltoztatható, ha a házassága megszűnt, és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy volt házastársa a nevét a kért formában használta.

Az ügyintézés díja:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének X. fejezet 2-3. pontja szerint a születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10.000.-Ft, a megváltozott név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 50.000.- Ft.

A volt házastársa nevét viselő személy házassági nevének megváltoztatására irányuló kérelem illetékmentes.

 Vonatkozó jogszabályok:

 • 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
 • 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól.
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 1979. évi 13. törvény a nemzetközi magánjogról.


Házassági névviselési forma módosítása 

Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre:
Az ügyfél.

Mit kell tennie:
A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni.

Határidők:
Azonnal.

Benyújtandó okiratok

 • személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány vagy útlevél;
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 • házassági anyakönyvi kivonat;
 • házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet;
 • amennyiben a házastárs elhunyt a halálát igazoló halotti anyakönyvi kivonat.

Eljáró szerv:

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Az ügyintézés díja:

Az ügyintézés díja 3.000.-Ft.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 33.§ (2) bekezdés 5. pontja alapján az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok

 • 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
 • 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól.
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 1979. évi 13. törvény a nemzetközi magánjogról.

 

Ügyintézés helye és időpontja:

Igazgatási Csoport


Telefon: +36 83 312 737/100
Email: titkarsag@gyenesdias.hu
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I. em. 14.

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo