KÖZSÉGHÁZA


A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (a továbbiakban: tilos önhatalom).
A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg. Tilos önhatalom esetén a birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását, a zavarás megszüntetését a bíróságtól kérheti.

A birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését. A jegyző elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, kivéve, ha nyilvánvaló, hogy az, aki a birtokvédelmet kért, nem jogosult a birtoklásra vagy birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles.

A jegyző – kérelemre – jogosult a hasznok, a károk és a költségek kérdésében is határozni.
A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságtól (Keszthelyi Járásbíróság) a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.


A birtokvédelmi eljárás megindítása:
A birtokvédelmi eljárás kizárólag kérelemre indul. A birtokvédelem iránti kérelmet írásban vagy szóban lehet előterjeszteni annál a jegyzőnél, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul. A szóban előterjesztett kérelmet írásba kell foglalni.
A kérelem szükséges tartalmi elemei a következők (a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet előírásaira figyelemmel):

  • a birtokvédelmet kérő neve, lakcíme (székhelye), valamint az aláírása,
  • ha van képviselő, az ő neve, lakcíme (székhelye) és a képviselet jogosultságát igazoló meghatalmazás,
  • az ellenérdekű fél neve, lakcíme (székhelye)
  • a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetése, a cselekmény leírása, mely tartalmazza az eredeti birtokállapot leírását is tekintettel arra, hogy birtokvédelmi eljárásban az eredeti birtokállapot helyreállítása, vagy a birtoklásban zavarás megtiltása kérelmezhető,
  • a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalás,
  • a birtoksértés időpontjára történő utalás,
  • a jegyzői döntésre irányuló kifejezett kérelem
  • a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékok.

Papír alapon benyújtható űrlap:


Birtokvédelmi kérelem

Ügyintézés helye és időpontja:

Igazgatási Csoport


Telefon: +36 83 312 737/102
Email: jegyzo@gyenesdias.hu
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I. em. 14.

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK