KÖZSÉGHÁZA


Jogszabályi háttér

  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
  • A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
  • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
  • Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének a helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelete

Eljárás ismertetése

Gyenesdiás település közigazgatási területén a polgármester – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
• nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
• az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Az eljárás menete:

A köztemetés iránti kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, mely formanyomtatvány az alábbiakban letölthető vagy  a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalban  személyesen beszerezhető (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 1. em., 12. számú iroda).

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók utolsó egy havi nettó jövedelmének igazolását, a halotti anyakönyvi kivonatot, valamint a halottvizsgálati bizonyítvány temettető részére kiállított példányát.

Amennyiben az elhunytnak nincs hozzátartozója, vagy a hozzátartozója nem lelhető fel az eljárást azon hatóság kezdeményezi, aki a halálesetről tudomással bír (kórház, rendőrség).

Abban az esetben, ha az elhunytnak a hozzátartozója kezdeményezi a közköltségen történő eltemettetést, úgy ő nyilatkozatot tesz arról, hogy tudomásul veszi, hogy az elhunyt személy eltemettetéséről a polgármester a helyben szokásos legolcsóbb temetéssel - hamvasztás útján - gondoskodik.

A közköltségen történő temetés iránti kérelem beérkezését követően a lehető legrövidebb időn belül a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal megrendeli a temetést, intézkedik a hozzátartozó értesítéséről.

A polgármester határozatban engedélyezi a köztemetés elrendelését, a felmerült költségek megfizetését.

A köztemetés elrendelése esetén az önkormányzat:
a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

A köztemetés költségeinek megtérítése alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

Különös méltánylást érdemlő körülmény:
a) a család egy főre jutó nettó jövedelme a szociális vetítési alap összegét (28.500 Ft-ot) nem haladja meg, vagy
b) egyedülálló esetén jövedelme a szociális vetítési alap összegének 150 %-át (42.750 Ft-ot) nem haladja meg, vagy
c) a családban kettő vagy több kiskorú eltartásáról gondoskodnak.

Amennyiben az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye nem Gyenesdiás volt, úgy a polgármester határozatával megkeresi az utolsó lakóhely szerinti települési önkormányzatot a köztemetés költségeinek megtérítése iránt. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül be kell jelenteni.

Eljáráshoz szükséges dokumentumok

Kérelmet az erre a célra szolgáló formanyomtatványon lehet benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell:
• a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók utolsó egy havi nettó jövedelmének igazolását,
• a halotti anyakönyvi kivonatot, valamint
• a halottvizsgálati bizonyítvány temettető részére kiállított példányát,
• a kérelemhez mellékelt nyilatkozatokat.

Eljárási illetékek

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

A halálesetről való tudomásszerzést követő 21 nap.

Melléklet:

Köztemetés iránti kérelem

 

Ügyintézés helye és időpontja:

Igazgatási Csoport


Telefon: +36 83/312-737/214
Email: igazgatas@gyenesdias.hu
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I. em. 12.

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo