KÖZSÉGHÁZA


A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása és felülvizsgálata iránti kérelemhez


Tisztelt Ügyfelünk!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló (többször módosított) 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19-20. §-ai alapján – Gyenesdiás Nagyközség közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére - a gyámhatóság egy év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

Joghely
1997. évi XXXI. törvény 19-20/B. §-a, a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 65-67. §-a, a 2019. évi LXXI. törvény 64. § (1) bekezdés a)-c) pontja szabályozza az ellátást.


Jogosultsági feltétel
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság abban az esetben állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

A. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2020-ban 28.500 Ft) – 145%-át -jelenleg 41.325 Ft-, ha az alábbi feltételek közül valamelyik fennáll:
• a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,
• ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos,
• ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az 1997. évi XXXI törvény 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek,
B. az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át – jelenleg 38.475 Ft – az A pont alá nem tartozó esetben.
Mindkét esetben feltétel, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladhatja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, (2020. évben 570.000 Ft), vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét (2020. évben 1.995.000 Ft).
Amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem összege vagy a vagyon értéke a fenti mértéket meghaladja, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem nem teljesíthető!
Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre ha
a. nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
b. felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,
és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.
Fontos: A családbafogadó gyám gyámsága alatt álló gyermek – kivéve, ha a gyám a gyermek tartására köteles – a jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthető a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak. A reá nézve igényelt támogatás megállapításánál csak a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat kell figyelembe venni.

Az ellátás megnevezése
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
• az ingyenes, vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezésre,
• további, az ellátásoknál részletezett feltételek teljesülése esetén, a szünidei gyermekétkezésre,
• pénzbeli támogatásra (alapösszegű, vagy emelt összegű támogatásra)
• egyéb, más jogszabályban meghatározott kedvezmény igénybevételére.

Alapösszegű pénzbeli támogatásra jogosult az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, illetve fiatal felnőtt,
a. akinek az ellátásra való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, augusztus hónapra tekintettel, illetve
b. akinek az ellátásra való jogosultsága tárgyév november 1-jén fennáll, november hónapra tekintettel.

Emelt összegű pénzbeli támogatásra jogosult az a gyermek, fiatal felnőtt, akinek a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján
a. a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, illetve
b. a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel.

Az alapösszegű pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2020. évben gyermekenként 6.000 Ft.
Az emelt összegű támogatás esetenkénti összege 2020. évben gyermekenként 6.500 Ft.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult, ha
a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A gyám részére folyósított kiegészítő pénzbeli ellátás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2020-ban 28.500 Ft) 22 %-a, 6.270 Ft.

A gyámhatóság annak a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő pénzbeli ellátásra való jogosultsága az alábbiak szerint fennáll:
a. a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – az augusztus hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett –,
b. a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában – a november hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett –
pótlékot folyósít, melynek esetenkénti összege a 2020. évben gyermekenként 8.400 Ft.

Az igénybenyújtás formája
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy a kormányablaknál nyújthatja be. A formanyomtatvány beszerezhető a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalánál (8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 97., 1. em., 12. számú iroda) valamint letölthető a www.gyenesdias.hu honlapról.


Ügyfélfogadás ideje: hétfő, szerda: 8:00 – 11:45 és 12:15 – 15:30, péntek: 8:00 – 11:00


A benyújtási határidő folyamatos!

Kérjük, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása és felülvizsgálata iránti kérelem nyomtatványt a valóságnak megfelelő adatok alapján szíveskedjék kitölteni, mert a valótlan adatok közlése büntetőjogi felelősséget von maga után. Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt igazolásokat – az Ön(ök) helyzetére vonatkozóan – maradéktalanul csatolja hozzá kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben döntést hozni !

Benyújtandó iratok köre
a) a munkáltató által a kérelem benyújtását megelőző 1 hónapról kiadott jövedelemigazolás a munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő NETTÓ jövedelemről
b) nyugellátás, baleseti nyugellátás, árvaellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata, valamint a nyugdíjszelvény vagy bankszámla-értesítő,
c) a gyermek ellátáshoz és gondozásához kapcsolódó támogatások az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata, a kifizetőtől nyert igazolása, postai utalvány, bankszámla-értesítő,
d) bírósági ítélet a gyermektartásdíjról, a tartásdíjat fizető szülő nyilatkozata az általa kifizetett tartásdíj összegéről, valamint a tartásdíj felvételéről szóló postai utalvány, bankszámla-értesítő;
e) álláskeresési támogatás esetén a Keszthelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály cím: 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 42. megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,
f) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,
g) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
h) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Foglalkoztatási Osztály igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
i) ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem esetén a szerződés;
j) bérbeadásból származó jövedelem esetén a bérleti szerződés;
k) egyéb jövedelem (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem stb.) a kifizetőtől nyert igazolás
l) megbízási vagy egyéb jogügyletből származó jövedelem esetén a megállapodás;
m) az iskola igazolása a tanulói/hallgatói jogviszony fennállásáról
n) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat
o) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult különélő szülők gyámhivatal előtt, jegyzőkönyvben rögzített megállapodása, arról, hogy a szülői felügyeleti jogot egyikőjük gyakorolja,
p) egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot,
q) a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,
r) ha a jogosult házasságot kötött, a házassági anyakönyvi kivonat másolatát,
s) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig az egy évet nem haladhatja meg.

Az eljárás költség –és illetékmentes.

Az ügyintézési határidő: a kérelem benyújtását követő 8 nap

Folyósítás
A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság egy év időtartamra állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának a napja.
A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie.
Az új kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.
A gyám részére a tárgyhónapra esedékes kiegészítő pénzbeli ellátás összegét a települési önkormányzat jegyzője a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig utólag folyósítja.
Lakcímváltozás esetén szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak a kérésére vagy az új lakcím szerint illetékes jegyző megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat a korábbi lakcím szerint illetékes jegyző haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül megküldi a jogosult új lakcíme szerint illetékes jegyzőnek.
A rendszeres kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatást – a feltételek fennállása esetén – az új lakcím szerint illetékes jegyző nyújtja.
Az új lakcím szerint illetékes jegyző a gyám részére a kiegészítő pénzbeli ellátást a lakcímváltozást követő hónap első napjától folyósítja.

Fellebbezés
A nem végleges döntés ellen az érdekeltek – a közléstől számított 15 napon belül – a lakcím szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz címzett, de a döntést hozó hatóságnál benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel élhetnek.
A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.
A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat az ügyfél. A fellebbezéssel megtámadható döntés ellen közigazgatási per akkor indítható, ha a jogosultak bármelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Megjegyzés
Fogalom meghatározás: Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül - a) alacsony iskolai végzettség; b) alacsony foglalkoztatottság; c) elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény – egy fennáll.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet vagy lakáskörülmény) legalább kettő fennáll.
Vagyon: vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja. nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

Az egy főre jutó jövedelem számításánál – a kérelem benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
a. szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
b. 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
c. 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
d. 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,
e. korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket,
f. az a)–e) pontokba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.
A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki
a. átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban,
b. 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül.

Melléklet

 

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez
Környezettanulmány
Formanyomtatvány rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapításához

 

Ügyintézés helye és időpontja:

Igazgatási Csoport


Telefon: +36 83/312-737/214
Email: igazgatas@gyenesdias.hu
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I. em. 12.

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo