KÖZSÉGHÁZA


Szálláshelyek üzemeltetése szálláshely-üzemeltetési bejelentéssel kapcsolatos eljárás

Az eljárás bejelentésre indul.

Jogosultak köre
Azok, akik Gyenesdiás Község illetékességi területén szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kívánnak folytatni.

Mit kell tennie
A bejelentésre irányuló űrlap kitöltése és megküldése.

Határidők
A szálláshely-szolgáltatónak az adatváltozást haladéktalanul be kell jelentenie, melynek alapján a jegyző az adatokban történt változást a nyilvántartásba bejegyzi.

A szálláshely megszűnését a szolgáltató a megszűnést követő 8 napon belül köteles bejelenteni.

Ügyintézési határidő:
nyilvántartásba vétel 15 nap.


Benyújtandó dokumentumok
Adatváltozás bejelentése szálláshely nyomtatvány
Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatásáról nyomtatvány
Jelentés a vendégforgalom összesített adatairól nyomtatvány
Szálláshely megszűnésének bejelentése nyomtatvány

A szálláshely-üzemeltetés bejelentésben meg kell jelölni:
a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,
a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,
a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, továbbá - nyaralóhajó esetén - a kikötő címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,
a szálláshely befogadóképességét:

* a vendégszobák, továbbá - kemping esetén - területegységek számát, valamint - nyaralóhajó esetén - a lakóegységek számát,

* az ágyak száma,

a szálláshely használatának jogcímét,
a szálláshely elnevezését,
azt, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni,
azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni,
azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.

A bejelentéshez mellékelni kell:

nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot.

Eljáró szerv

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Felettes szerv/jogorvoslat

Zala Megyei Kormányhivatal

Egyéb információk

Az eljárás illetékmentes.
A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben - a magánszálláshely kivételével - hatósági ellenőrzést lefolytató szakhatóság a megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala, a 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében a tűzvédelmi hatóság,építésügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (kivéve, ha a szálláshelyre hat hónapon belül használatbavételi, vagy fennmaradási engedélyt kiadtak).
10 fő feletti befogadóképességű magánszálláshely szállástípus esetében hatósági ellenőrzést lefolytató szakhatóság a tűzvédelmi hatóság.
A jegyző az egyéb szálláshelyen történő szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés megtörténtéről szóló igazolást megküldi az érintett hatóság részére,ha annak feladat- és hatáskörét érinti. A hatóság ellenőrzés befejezését követő nyolc napon belül, annak eredményéről tájékoztatja a jegyzőt.
A szálláshely-szolgáltatónak az adatváltozást be kell jelentenie, melynek alapján a jegyző az adatokban történt változást a nyilvántartásba bejegyzi.
A szálláshely megszűnését a szolgáltató a megszűnést követő 8 napon belül köteles bejelenteni, melynek alapján a jegyző a szálláshelyet törli a nyilvántartásból.
A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg (14.§):
a) a c)-e) pontokban meghatározott esetek kivételével - határidő tűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszabályi feltételeknek megfelelő állapot helyreállítására,
b) ha a szálláshely-szolgáltató az a) pontban meghatározott határidő elteltével a jogsértést nem szünteti meg, illetve a jogszerű állapotot nem állítja helyre, arra ismételt határidő kitűzésével felszólítja a szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot szab ki,
c) ha a szálláshely nem felel meg a 4. §-ban meghatározott követelményeknek, határidő kitűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértő állapot megszüntetésére és a jogszerű állapot helyreállítására, és a jogsértő állapot megszüntetéséig, illetve a jogszerű állapot helyreállításáig, de legfeljebb kilencven napig elrendeli a szálláshely ideiglenes bezárását,
d) azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely nyilvántartásban nem szereplő szálláshely üzemeltetését és pénzbírságot szab ki,
e) ha az ideiglenes bezárást követően a szálláshely-szolgáltató a megjelölt határidőn belül a jogsértő állapotot nem szünteti meg, vagy a szálláshely-szolgáltató egy éven belül ismételten olyan jogsértő magatartást tanúsít, amely miatt vele szemben a b) pont szerinti pénzbírságot kell kiszabni, elrendeli a szálláshely bezárását, egyidejűleg törli a szolgáltatót a nyilvántartásból.
Az (1) bekezdés b) pontja szerinti pénzbírság összege
a) szálloda esetében
aa) legfeljebb 50 ágy befogadóképesség esetén 1,2 millió Ft,
ab) 51 és 100 ágy közötti befogadóképesség esetén 2 millió Ft,
ac) 101 és 150 ágy közötti befogadóképesség esetén 3 millió Ft,
ad) 151 és 200 ágy közötti befogadóképesség esetén 4 millió Ft,
ae) 200 ágy befogadóképesség felett 5 millió Ft;
b) panzió esetében 500 ezer Ft;
c) kemping esetében
ca) legfeljebb 20 lakóegység esetén 200 ezer Ft,
cb) 21 és 50 közötti lakóegység esetén 400 ezer Ft,
cc) 51 és 100 közötti lakóegység esetén 600 ezer Ft,
cd) 100 lakóegység-kapacitás felett 800 ezer Ft;
d) üdülőház esetében 100 ezer Ft;
e) közösségi szálláshely esetében
ea) legfeljebb 20 ágy befogadóképesség esetén 100 ezer Ft,
eb) 21 ágy befogadóképesség felett 200 ezer Ft;
f) magánszálláshely esetében 100 ezer Ft,
g) egyéb szálláshely esetében
ga) legfeljebb 20 ágy befogadóképesség esetén 100 ezer Ft,
gb) 21 ágy befogadóképesség felett 200 ezer Ft,
gh) nyaralóhajó esetében 100 ezer Ft.

Az (1) bekezdés d) pontja szerinti pénzbírság összege a (2) bekezdésben meghatározott összegek kétszerese.
A magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek számáról és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról. Ezen adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni.
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetés engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet alapján szálláshely-üzemeltetési tevékenység olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel, valamint érvényes szálláshely- minősítéssel.
A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően három évente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében.
A szálláshely-minősítési eljárás szabályai minőségi, műszaki és szolgáltatási szempontrendszere a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén kerülnek közzétételre.
A 2021.december 31-én már nyilvántartásba vett szálláshelyek esetén az első szálláshely-minősítést szálláshelytípusonként az alábbi időpontig szükséges igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől:
szálloda és panzió szálláshely esetében 2021.december 31-ig,
kemping, üdülőháztelep, közösségi szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig,
egyéb és magánszálláshelyek esetében 2023. január 1-ig.
A nyaralóhajó-szálláshelyek követelményeit a hivatkozott Korm. rendelet 1. számú melléklete határozza meg:
Követelmények a nyaralóhajó-szálláshelyhez
Nyaralóhajó-szálláshely
Bejelentési követelmény
1. A nyaralóhajó lakóegység- és ágyszáma, minimum követelmény 2 lakóegység.
2. A nyaralóhajó belső terében kialakított vizes helyiség: zuhanyozó és mosdó, WC, kefetartóval, WC-papír-tartó papírral, higiéniaihulladék-tárolóval.
3. A nyaralóhajó belső terében kialakított kávékonyha: kávé, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), hűtőszekrénnyel.
4. Kikötői vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba, illetve zuhanyozó vagy mosdó, WC, kefetartóval, WC-papír-tartó papírral, higiéniaihulladék-tárolóval.
8/B. Üzemeltetési követelmény
1. Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával biztosítja.
2. A kikötőben ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása a kikötői vizesblokkba.
3. Takarítás:
a) az új vendégek érkezése előtt minden esetben ágyneműhuzat-cserével egyidejűleg (ágynemű: 1 db lepedő, 1 db paplan, 1 db párna személyenként),
b) a kikötőkben közösen használt helyiségek takarítása mindennap.
4. A nyaralóhajó belső terében kialakított zuhanyozó vagy mosdó és WC bekészítése: adagolós folyékony szappan vagy tusfürdő, WC-papír, tartalék WC-papír.
5. Kikötői vizesblokk WC bekészítése: WC-papír, tartalék WC-papír.
6. A szálláshely-szolgáltató köteles a nyaralóhajón jól látható módon feltüntetni a nyaralóhajó nevét, valamint rendelkeznie kell az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 15/A. § (6) bekezdés c) pontja szerinti adattartalmú nyaralóhajó-kártyával.
7. A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
8. Az 5. § (3) bekezdésében foglalt szálláshelykezelő szoftver.

Kapcsolódó nyomtatványok
• Adatváltozás bejelentése
• Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatásáról
• Jelentés a vendégforgalom összesített adatairól
• Szálláshely megszűnésének bejelentése
A szálláshely-üzemeltetés bejelentésben meg kell jelölni (a rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint):
• a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,
• a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,
• a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, továbbá - nyaralóhajó esetén - a kikötő címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,
• a szálláshely befogadóképességét:
* a vendégszobák, továbbá - kemping esetén - területegységek számát, valamint - nyaralóhajó esetén - a lakóegységek számát,
* az ágyak száma,
• a szálláshely használatának jogcímét,
• a szálláshely elnevezését,
• azt, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni,
• azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni,
• azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.
A bejelentéshez mellékelni kell:
• nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
• haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
• közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
• a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot
• a szálláhely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot.

Vonatkozó jogszabályok
239/2009. (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
2005.évi CLXIV.tv. a kereskedelemről
2009.évi LXXVI. tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról


Fogalmak

szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely és reggeli szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak a szálláshely-szolgáltatás keretében, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy,
panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező, és ahol a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy,
kemping: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített, külön zárt területen működő szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgálólétesítményeket és szolgáltatásokat (így különösen: tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, energiaellátás, digitális információ (WIFI), portaszolgálat) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik,
üdülőháztelep: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, amennyiben az e célra hasznosított szálláshelyek száma eléri a hármat, függetlenül a szobák vagy ágyak számától,

közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább három, az ágyak száma legalább tizenkettő,
magánszálláshely: a Kertv.2.§.39. pontjában meghatározott magánszálláshely.
egyéb szálláshely: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. (a továbbiakban: Kertv.) 2.§.40. pontjában meghatározott egyéb szálláshely.
szálláshely-kezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan informatikai program, mely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas.
szálláshely-minősítés: a Kertv.2.§.41.pontjában meghatározott tevékenység.

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé tette a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára az elektronikus kapcsolattartást.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó (…) az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”.

Önkormányzatunk a hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve az elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén kizárólag cégkapun keresztül érintkezik az fenti előírások szerinti gazdálkodó szervezetekkel.

Papír alapon benyújtható űrlap:


Nyilatkozat magánszálláshely
Hozzájáruló nyilatkozat szálláshely üzemeltetési tevékenységhez
Nyomtavány szálláshely módosításához, törléséhez
Kérelem szálláshely üzemeltetési engedély kiadásához

 

Az ügyintézés helye és időpontja:

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Adó Osztály


8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Telefon: (+36)83/511-011, (+36) 83/312-737/111
Fax: (+36) 83/314-550
Email: ado@gyenesdias.hu
hétfő, szerda: 8:00 – 11:45 és 12:15 – 15:30, péntek: 8:00 – 11:00

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo