KÖZSÉGHÁZA


Vízgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárás
(Új kút létesítése, használatba vétele, meglévő kút megszüntetése esetén)

A hatáskör gyakorlója a települési önkormányzat jegyzője.

Az eljárással kapcsolatos információk:
Vízgazdálkodási hatósági engedélyt kell kérni kút létesítéséhez, használatbavételéhez, megszüntetéséhez.

A kutak létesítését csak kútfúrói engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti. Erre vonatkozó engedély kérelmet a jogszabályban meghatározott feltételek alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóságához, vagy a helyi önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.

„A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.rendelet 24.§ alapján a települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye szükséges:

  • olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
  • a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és –
  • nem gazdasági célú vízigény.

    Egyéb esetben az engedélyező hatóság a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatósága.

A talajvízkút engedélyezésének feltétele:

  • a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíz a környezetet nem veszélyeztető elhelyezése, továbbá
  • ivóvízigény kielégítését szolgáló kút esetén a közegészségügyi követelmények érvényre juttatása.

A kérelem illetéke 3000 Ft,- melyet a kérelemre ragasztott illetékbélyeggel kell leróni.

A kérelemhez (új kút létesítés, használatba vétel, megszüntetés) mellékelten csatolandó:
1. 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (ha az érintett ingatlan nem a kérelmező tulajdona, akkor a tulajdonos hozzájárulása is szükséges)
2. 3 pld. Engedélyezési dokumentáció (jogosult tervező készíti, tartalma: műszaki leírás, helyszínrajz, az engedélyezés feltételei teljesülésének igazolása)
3. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. sz. melléklet szerinti dokumentumok, adatok.

Kapcsolódó jogszabályok:
• „A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. Rendelet
• „A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról” szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet
• „A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről” szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

 

Mellékletek:

Engedély nélkül létesített kutak engedélyezési eljárása

Kérelem/bejelentés kút üzemeltetési és fenntartási engedélyezéséhez

Kérelem talajvízkút létesítési engedélyezéséhez

 

 

Az ügyintézés helye és időpontja:

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Településüzemeltetési Osztály


8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Földszint
Telefon: (+36)83/516-000, (+36) 83/516-001, (+36) 83/516-002
Fax: (+36) 83/314-550
Email: muszak@gyenesdias.hu; nanassy.arpad@gyenesdias.hu
hétfő, szerda: 8:00 – 11:45 és 12:15 – 15:30, péntek: 8:00 – 11:00

 

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK