KÖZSÉGHÁZA


Települési támogatás jogcímen nyújtott GYOD-ban részesülő kiegészítő támogatása

Jogszabályi háttér

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
• A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
• A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
• Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelete

Eljárás ismertetése

(1) Támogatására jogosult a gyermekek otthongondozási díjában részesülő személy, az alábbi feltételek együttes megléte esetén:
a) saját háztartásában önellátásra képtelen, súlyosan fogyatékos közeli hozzátartozóját ápolja,
b) a család egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 650%-át (185 250 Ft-ot),
c) egyedülálló,
d) az ápolt fogyatékossági támogatásban részesül.

(2) A támogatás megállapítására irányuló kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, mely formanyomtatvány az alábbiakban letölthető vagy beszerezhető a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalban (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 1. em., 12. számú iroda).

(3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:

• munkaviszonyból származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított, 30 napnál nem régebbi, a kérelem beadását megelőző havi nettó jövedelemről szóló igazolást;
• a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított éves nyugdíjösszesítőt, vagy az ellátás megállapításáról szóló határozatot, amennyiben az ellátás megállapítására a tárgyévben került sor, valamint a kérelem beadását megelőző havi nyugdíjszelvényt, vagy bankszámlakivonatot;
• egyéb rendszeres, a Járási Hivatal által folyósított, pénzellátásra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi igazolást, valamint a kérelem beadását megelőző havi ellátás összegét igazoló postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot;
• a kérelem beadása idején regisztrált álláskereső esetén a Járási Hivatal által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást - ellátatlan regisztrált álláskereső esetén az igazolásnak tartalmaznia kell, hogy ellátásban nem részesül -, valamint, amennyiben a regisztrált álláskereső ellátásban részesül, mellékelni kell a kérelem beadását megelőző havi ellátás összegét igazoló postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot;
• családtámogatási ellátások igazolására a kérelem beadását megelőző havi postai szelvényt vagy bankszámlakivonatot;
• vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap egy havi átlagjövedelme számításához szükséges, a lezárt adóévről szóló, az állami adóhatóság által kiadott jövedelemigazolást, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelő vagy a kérelmező által kiállított jövedelemnyilatkozatot;
• a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevényt vagy bankszámlakivonatot, illetve az összeg átvételéről szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot;
• a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzést, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított iratot;
• állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Gyámhivatal határozatát;
• amennyiben kérelmező, vagy családtagja ápolási díjra jogosult az ellátást megállapító hatóság határozatának másolatát;
• ösztöndíj összegét igazoló, a kérelem beadását megelőző havi postai szelvényt vagy bankszámlakivonatot;
• nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozatot;
• amennyiben a kérelmező vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó közeli hozzátartozója rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot;
• egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát.
• a 16. életévét betöltött, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek, fiatal felnőtt tanulói vagy hallgató jogviszonya érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő OKTIG rendszerből kiállított QR kódos igazolással (ideiglenes diákigazolvány) igazolható. 

Nem minősül jövedelemnek

1. a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
10. a szociális szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor,
13. az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel. (Adóalapba nem tartozó, illetőleg költségnek nem számító tételek).

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni:

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,
c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

Jövedelemszámításnál a fizetett tartásdíj összegével csökkenthető az összjövedelem.

A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

(4) A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától számított egy éves időtartamra kell megállapítani.

(5) A támogatás mértéke havi 20 000 Ft.

(6) A támogatásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

Kérjük, hogy a pontos adategyeztetés érdekében a kérelmező személyi igazolványát / lakcímkártyáját / TAJ kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek!

Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalt.

Eljárási illetékek, szolgáltatási díjak

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Sommás eljárásban 8 nap.

Egyéb kiegészítő információk

a) Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
b) Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
c) Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa.
d) Család: az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
e) Közeli hozzátartozó:
ea) a házastárs, az élettárs,
eb) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
ec) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
ed) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint az eb) vagy ec) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.

Melléklet:

 

GYOD-ban részesülők kiegészítő támogatása iránti kérelem

Ügyintézés helye és időpontja:

Igazgatási Csoport


Telefon: +36 83/312-737/214
Email: igazgatas@gyenesdias.hu
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I. em. 12.

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo