KÖZSÉGHÁZA


Joghely

1993. évi III. törvény 62. §-a, 114-119/B. §-a, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 20-24. §-a és a helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelet 17. §-a szabályozza az ellátást.

Jogosultsági feltétel

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni. A fizetendő térítési díjakról az önkormányzat rendeletet alkot. A térítési díj összegét évente felül kell vizsgálni.

A térítési díj változásról az érintetteket a polgármester írásban értesíti. A térítési díjat tárgyhót követő 10. napjáig kell teljesíteni.

A jogosultság feltételeit a települési önkormányzat rendeletben szabályozza.

Az étkeztetés keretében minden jogosult részére biztosított a napi egyszeri meleg étel (ebéd). az önkormányzat az étkeztetést munkanapokon (hétfőtől péntekig) biztosítja az önkormányzati Étkezde közreműködésével.

A szociális étkezés Gyenesdiás közigazgatási területén állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosított ellátás.

A szociális étkeztetés személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, kell figyelembe venni, de a megállapított személyi térítési díj nem haladhatja meg – étkeztetés esetében – a fentiekben megállapított jövedelem 30%-át.
Az ellátásban részesülő személy köteles bejelenteni, ha az ellátásra való jogosultság feltételei nem állnak fenn.

Ellátás megnevezése

A szociális alapszolgáltatások egyik formája az étkeztetés, melyet valamennyi önkormányzat – a lakosságszámtól függetlenül – köteles biztosítani.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a. koruk,
b. egészségi állapotuk,
c. fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d. szenvedélybetegségük, vagy
e. hajléktalanságuk
miatt.
Az étkeztetés egész évben, munkanapokon (hétfőtől péntekig) igénybe vehető alapszolgáltatás, mely során csak a meleg ebéd kerül biztosításra az arra rászorulóknak.

A szociálisan rászoruló az ellátáshoz hozzájuthat
a. kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
b. elvitelének lehetővé tételével,
c. lakásra szállításával - az önkormányzat által biztosított személygépkocsival - szociális gondozónő révén, amennyiben a jogosult egészségi állapota miatt a házi segítségnyújtás indokolt.

Az étel házhoz szállításához szükséges 2 db csere éthordó biztosítása, melynek tisztán tartásáról az ellátott köteles gondoskodni.

Az étkeztetés biztosításának ideje: 11:30 – 12:30 óra között történik.

Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára – a népkonyha kivételével – az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani.

Igénybenyújtás formája

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes:

 • az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik;
 • ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő;
 • a korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

A kérelmet formanyomtatványon, írásban kell előterjeszteni az önkormányzati hivatalban.

Étkeztetés esetén a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a 9/1999.(XI.24.) számú SZCSM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

A szociális ellátás iránti kérelemről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A polgármester döntését határozatban közli az ellátást igénybe vevővel.

Ha az ellátást igénylő, illetve a törvényes képviselője a polgármester döntését vitatja, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez nyújthat be fellebbezést.

Az ellátás igénybevétele előtt az igénybevevővel az önkormányzat megállapodást köt. Az étkeztetés megállapítható határozott és határozatlan időre.

A szociális étkezést önkormányzatunk az önkormányzati étkezde közreműködésével látja el.

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő ebéd élelmiszerenergia-tápanyagtartalmát az étkezde vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri.

Az ellátott jogviszony megszűnik:
a) a határozott időre szóló megállapodás határidejének lejártával,
b) az ellátásra jogosult kérelme alapján,
c) a jogosult halálával,
d) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével.

Az ellátotti jogviszony megszüntetésre kerül:

 • az ellátott a térítési díjat nem fizeti és az étkezde vezető felszólítását követően sem tesz eleget kötelezettségének,
 • az ellátott a szolgáltatást 60 napot meghaladó ideig nem veszi igénybe.

Igénybenyújtás helye
A kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani.

A kérelemhez formanyomtatványt kell használni, mely a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal 12. számú irodájában Rajkiné Pintér Judit szociális ügyintézőnél vagy az önkormányzat honlapján érhető el.

Az ügyintézés menete, szükséges okiratok

A kérelemben nyilatkozni kell a jövedelemről a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. sz. mellékletének II. részében foglaltak szerint, valamint mellékelni kell a jövedelemről szóló igazolásokat, az egészségi állapotról szóló orvosi (háziorvosi vagy szakorvosi) igazolást. Az étkeztetésre történő jogosultság megállapításához a jövedelem az Szt. 4. § (1) bekezdése és 10. §-ában foglaltak szerint vizsgálandó.
A kérelemhez mellékelni kell az ellátást kérelmező személy részéről a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:

 • nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását (Zöld nyugdíj összesítő),
 • munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben vagy táppénzellátásban részesülő esetében a munkáltató által kiadott igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről,
 • állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát vagy bankszámlakivonatot,
 • vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó-és Vámhivatal igazolását és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozatot,
 • a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevényt vagy bankszámlakivonatot, illetve az összeg átvételéről szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot,
 • a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzést, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított iratot,
 • állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Gyámhivatal határozatát,
 • tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum fénymásolatát,
 • az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát,
 • nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozatot,
 • amennyiben a kérelmező vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó közeli hozzátartozója rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot és az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
 • egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát.

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni:

 • a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
 • a vállalkozásból származó jövedelmet, ha a vállalkozási tevékenység megszűnt,
 • a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

Jövedelemszámításnál a fizetett tartásdíj összegével csökkenthető az összjövedelem.
A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
Kérjük, hogy a pontos adategyeztetés érdekében a kérelmező személyi igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek!
Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalt.

Egyéb kiegészítő információk

a) Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

b) Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

c) Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa.

d) Család: az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

e) Közeli hozzátartozó:

ea) a házastárs, az élettárs,

eb) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),

ec) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

ed) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint az eb) vagy ec) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.

Jogorvoslat

Az elutasító határozat ellen a kézbesítést követő 15 napon belül a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett, de Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalánál 2 példányban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

A Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.

Az ügyintézés illetékmentes.

Melléklet:

Szociális étkezés iránti kérelem

 

Ügyintézés helye és időpontja:

Igazgatási Csoport


Telefon: +36 83/312-737/214
Email: igazgatas@gyenesdias.hu
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I. em. 12.

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo