KÖZSÉGHÁZA


 Építményadó

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 26.) sz. önkormányzati rendelete a helyi adókról

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

3. § Az adó alapja: az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

4. § Az adó évi mértéke:

a) 250,-Ft/ m2, a magánszemély tulajdonában lévő garázs, a magánszemély adóalany által életvitelszerűen lakott lakóház, lakás építmény esetében
b) 600,-Ft/ m2, a magánszemély tulajdonában lévő üdülő, hétvégi ház, nem életvitelszerűen lakott vagy nem a magánszemély adóalany vagy közeli hozzátartója által életvitelszerűen lakott lakóház, lakás építmény esetében,
c) 600,-Ft/ m2, az ezen paragrafus a) és b) pontjában körülírt építményeken kívül minden egyéb építmény esetében
d) 800,-Ft/ m2, a nem magánszemély tulajdonában lévő lakóház, lakás, üdülő, hétvégi ház, garázs esetében.

5. § (1) Mentes az adó megfizetése alól
a) az a lakóházzal egybe vagy külön épített garázs, amelynek adófizetésre kötelezett adóalanya ugyanazon építési telken lévő lakóháza, lakása után építményadót fizet;
b) jelen adórendelet hatálya alá tartozó lakóház, lakás adóköteles alapterületéből személyenként 15 m2, de maximum a lakás, lakóház hasznos alapterületének 60 %-a, ha azt a lakóház, lakás tulajdonosa, közeli hozzátartozója (Ptk.8:1.§ (1) bek.1.pont), élettársa, élettárs gyermeke életvitelszerűen használja.
c) műemléképület vagy helyi védettség alatt álló épület teljes területe.

(2) Életvitelszerű a lakás, lakóház használata, ha azt az (1) bek. b.) pontjában meghatározott személy vagy személyek egész éven át, nem idényszerűen, nem időszakosan használják.

(3) Az (1) bekezdés szerinti mentesség alkalmazása során az a lakás, lakóház szolgál életvitelszerű tartózkodásra:
a) ahonnan az adóalany, illetve a lakást nem adóalanyként használó természetes személy az életét szervezi, rendszeresen munkába vagy oktatási intézménybe indul, oda tér haza,
b) ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket leginkább folytatja,
c) amely családi élete helyszínéül szolgál,
d) amelyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe,
e) amely elsődleges címként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

(4) Az életvitelszerű használat igazolására az érintettek írásbeli nyilatkozata szükséges.

(5) A lakás, lakóház rendszeres, életvitelszerű használatának vitatása esetén az életvitelszerű használat közüzemi számlákkal (vízdíj, elektromos áram) alátámasztandó.

6. § Az önkormányzat 50 % mértékű adókedvezményt nyújthat olyan épület után, amely 1945 előtt készült, értéke, kivitelezési módja, anyaga, állaga, közművesítettségének teljes hiánya vagy alacsony komfort foka ezt indokolja, és egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében nem hasznosítják.

Jogszabályi háttér:

  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Űrlapok

Az Építményadó ügycsoportban az alábbi nyomtatványok érhetőek el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az online kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére - nyomtatható PDF formátumban.

 

Papír alapon benyújtható űrlap:


Építményadó rendelet kivonat
Építményadó Főlap
Építményadó "A" betétlap
Építményadó "B" betétlap
Megállapodás adóval kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről
Nyilatkozat a Gyenesdiáson életvitelszerűen élők adatairól, számának változásáról

Az ügyintézés helye és időpontja:

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Adó Osztály


8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Telefon: (+36)83/511-011, (+36) 83/312-737/111
Fax: (+36) 83/314-550
Email: ado@gyenesdias.hu
hétfő, szerda: 8:00 – 11:45 és 12:15 – 15:30, péntek: 8:00 – 11:00

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK