KÖZSÉGHÁZA


Telekadó
Eljáró szerv
Űrlapok
Az ügyintézés helye és időpontja

Szolgáltatás indítása

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.
Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.
Az adó mértéke 20,- Ft/m2/év

 Jogosultak/Kötelezettek köre

Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adó alanya a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó, amennyiben a magánszemély tulajdonában álló teleknek az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog jogosítottja.

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

 Mit kell tennie

Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell az önkormányzati adóhatósághoz adatbejelentést benyújtania.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek az adatbejelentést joghatás kiváltására alkalmas módon az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével tehetik meg. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek továbbra is benyújthatják papír alapon az adatbejelentést.

A telekadó összegét és a fizetési határidőt az önkormányzati adóhatóság határozatban közli az érintettekkel.

 Határidők

Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül adatbejelentést kell tennie.

Az adózónak a telekadót minden év március 15. és szeptember 15. napjáig két egyenlő részletben kell teljesítenie.

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – 30 nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

Eljáró szerv

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Ügyintézői osztály: Adó Osztály

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.

Telefon: (+36)83/511-011, (+36) 83/312-737/111

Fax: (+36) 83/314-550

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Felettes szerv/jogorvoslat

Az adóhatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az adóhatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül, utólagos adómegállapítás esetén harminc napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó adóhatóságnál kell előterjeszteni.

A fellebbezésben és a fellebbezés alapján indult eljárásban - semmisségi okon kívül - nem lehet olyan új tényt állítani, illetve olyan új bizonyítékra hivatkozni, amelyről a fellebbezésre jogosultnak az elsőfokú döntés meghozatala előtt tudomása volt, azonban a bizonyítékot az adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő, a tényre nem hivatkozott.

A fellebbezés illetékköteles, az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft, amelyet az önkormányzat 11749039-15435848-03470000 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára történő utalással, vagy készpénz-átutalási megbízáson lehet megfizetni. Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni.

Az Önkormányzati Adóhatóság felettes szerve a Zala Vármegyei Kormányhivatal.

 Egyéb információk

Mentes az adó alól a Htv. 3. § (2) bekezdésében és 19. §-ában foglaltakon túlmenően:

a) az építményhez tartozó 1000 m2 földrészlet,

b) a beépített lakótelek 1000 m2-t meghaladó része is, az olyan lakótelkek kivételével, amelyek a község szabályozási terve szerint alakíthatók és az alakítással beépíthetővé válnának,

c) az a belterületi földrészlet, amely úttal nem érintkezik, és telekalakítással sem válik beépíthetővé,

d) a beépítetlen belterületi földrészlet megművelt szőlőkultúrával betelepített része. A mentességet évente kérelmezni kell, az 500 m2 feletti szőlőterület esetén a kérelemhez mellékelni kell a hegyközséghez történő bejelentkezés igazolását, mellyel közhitelesen bizonyítható, hogy a kérdéses tárgyi szőlőterületen a szakmai szabályoknak és közismert elvárásoknak megfelelően szőlőtermesztés folyik. Az adómentesség csak helyszíni szemlét követően állapítható meg.

e) az a magánszemély tulajdonában lévő ingatlan, amelyből legalább 50 m2 földterület ingyenesen közterület céljára az önkormányzat tulajonába került. Különösen méltánylást érdemlő esetben a jegyző felmentést adhat az 50 m2-es korlátozás alól. Az ilyen adómentesség a magánszemély adóalanyt az ingyenes útleadást követő év január 1. napjától számított 3. év december 31. napjáig illeti meg. A mentesség kizárólag csak egy ingatlanra vonatkozóan illet meg az adózót, függetlenül a kialakított ingatlanok számától. A mentesség kizárólag azt a magánszemélyt illeti meg, aki az önkormányzat részére térítésmentesen a területet átadta, az ingatlan későbbi tulajdonosait e mentesség nem illeti meg.

f) magántulajdonban lévő közforgalom elől elzárt vagy közforgalom elől el nem zárt magánút,

g) a település kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetében (Gksz1-Gksz2) található földterület, mely ingatlanon lévő építmény után tulajdonosa építményadót fizet.

 

Vonatkozó jogszabályok

Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.évi CLI. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadóról szóló 20/2022.
(X.26.) önkormányzati rendelete.

 Fogalmak

Tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Ha az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották - melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni, kivéve, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen vagy véglegesen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét. Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók.

Vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a vagyonkezelői jog, a tartós földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga - ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -, a földhasználat és a lakásbérlet.

Telek: az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve

a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,

b) a külterületen fekvő termőföldet,

c) a tanyát,

d) a közút területét,

e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,

f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,

g) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó, bányató területét,

h) az erdőt,

i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet.


Űrlapok

A Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ügycsoportban az alábbi nyomtatványok érhetőek el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az on-line kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére - nyomtatható PDF formátumban.

Papír alapon benyújtható űrlap:


Adatbejelentés a telekadóról nyomtatvány
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Az ügyintézés helye és időpontja:

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Adó Osztály


8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Telefon: (+36)83/511-011, (+36) 83/312-737/111
Fax: (+36) 83/314-550
Email: ado@gyenesdias.hu
hétfő, szerda: 8:00 – 11:45 és 12:15 – 15:30, péntek: 8:00 – 11:00

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo