Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Zalaszántó

8353 Zalaszántó, Fő u. 3.
Telefon: 83/370-124, 06-30/955-7854
E-mail cím: zalaszanto@csaladsegito8353.t-online.hu

Szociális alapszolgáltatások

Családsegítés keretében
(Balatongyörök, Gyenesdiás, Karmacs, Rezi, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaszántó)
Az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátását biztosító személyes gondoskodást nyújtó ellátás.

A társult települési önkormányzatok közigazgatási területén az 1993. évi III. tv. 64-65. §-aiban meghatározottak alapján a családsegítés az alábbi feladatok megvalósítására terjed ki:
– a családi szociális feszültségek okainak feltárása,
a megoldásokra javaslat készítése és segítésnyújtás
– életvezetési /pl. nevelési, pszichológiai, egészségügyi/ tanácsadás
vagy ennek megszervezése
– az egyének, a családok kapcsolatkészségének javítása
– krízishelyzetben segítő beavatkozás
– speciális támogató, önsegítő csoportok szervezésének,
működtetésének segítése
– természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése
– hivatalos ügyek intézésének segítése
– együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal.

A Gyermekjóléti szolgáltatás keretében:
A gyermekjóléti szolgáltatás szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat
lát el.

A gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében 1997. évi XXXI. tv. 39-40. §-ai alapján:
– a gyermeki jogokról, támogatási formákról való tájékoztatás,
a támogatáshoz történő hozzájutás elősegítése
– a családtervezési, nevelési, egészségügyi és káros szenvedélyek megelőzését
célzó tanácsadás
– szociálisan rászorult várandós anyák támogatása, segítése
– veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetése,
az előidéző okok feltárása
– család- és utógondozás biztosítása
– az egészségügyi és szociális ellátását,
valamint hatósági beavatkozás kezdeményezése
– helyettes szülői hálózat szervezése.

Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik.

A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.

Gyenesdiás ügyfélfogadás:
Vass László (tel: 30/3167-750) intézményvezető, családgondozó
minden kedden és csütörtökön